Vi vill medverka till att skapa en skola
1. där barn och ungdomars behov alltid kommer först.
2. där socialdemokratins ideal om frihet, demokrati och jämlikhet genomsyrar skolan. Alla barn får demokratisk medansvar för utförmningen av den egna utbildningen.
3. där all personal har medinflytande på beslutsfattande i skolan.
4. där det finns skolbibliotek med utbildade personal med generösa öppettider och god tillgänglighet till samtliga medier.
5. där kultur är ett viktigt inslag och alla barn får tillgång till kulturella upplevelser så som teater och museibesök, konserter osv.
6. där alla barn oavsett bakgrund ges en reell chans att utveckla de kunskaper och färdigheter som behövs för att lägga grunden till ett bra liv.
7. där alla elever som lämnar grundskolan har klarat behörighetskraven för gymnasiet.
8. där alla elever på gymnasiet ska kunna fullfölja sina studier med det krav som ställs i den valda utbildningen.
9. som har tillräckliga och rätta resurser till elever i behov av särskilt stöd.
10. där elevfrånvaron kraftigt minskar med hjälp av riktade stödåtgärder.
11.där  kvalificerade läxhjälp ska vara tillgänglig för alla elever.
12. där modersmålsundervisningen integreras mer i skolans vardag.
13. där jämställdhetsarbetet genomsyrar hela skolan från förskolan till högskolan.

Vi vill också medverka till att
14. metodutveckling och didaktisk forskning förstärks.
15. IT-satsningarna blir mer omfattande, målinriktade och utvecklande.
16. skolpersonalen erbjuds goda möjligheter till fortbildning och att skolan tar tillvara olika kompetenser inom skolvärlden.
17. skolpersonalen får möjligheter att påverka utvecklingsarbetet.
18. utveckla samarbete mellan förskola, grundskola, gymnasieskola och högskola.
19. öka personaltätheten i barnomsorgen och skolan.
20. erbjuda bra fritidsverksamhet även för de äldre skolbarnen.
21. fortsätta satsningen på den kommunala vuxenutbildningen.